PR Center > MQDC ยกระดับ WELL-BEING รับสังคมยุค NEW NORMAL จับมือไอเคคร๊าฟท์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก QVIRA นวัตกรรมเส้นใยยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย เพื่อใช้ในสำนักงานขายและโครงการที่อยู่อาศัยทุกโครงการ

MQDC ยกระดับ WELL-BEING รับสังคมยุค NEW NORMAL จับมือไอเคคร๊าฟท์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก QVIRA นวัตกรรมเส้นใยยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย เพื่อใช้ในสำนักงานขายและโครงการที่อยู่อาศัยทุกโครงการ

วันที่: 15 พ.ย.64 | View: 679

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับ บริษัทไอเคคร๊าฟท์ จำกัด ผู้ผลิตสิ่งทอมาตรฐานระดับสากล จัดงานแถลงข่าวแบบออนไลน์ “FOR ALL WELL-BEING, BETTER LIVING WITH ANTIVIRAL FABRIC” ครั้งแรกของ MQDC กับการยกระดับสุขภาวะที่ดี รับสังคมยุค New Normal สู่ WELL-BEING ที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการผนึกกำลังกับ บริษัทไอเคคร๊าฟท์ จำกัด ร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก QVIRA นวัตกรรมเส้นใยที่ยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ที่นำมาพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและที่อยู่อาศัย โดยจะนำไปใช้ใน ทุกสำนักงานขาย และพื้นที่ส่วนกลางโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC เพื่อความปลอดภัยที่ทำให้อุ่นใจ มากยิ่งขึ้น

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า MQDC ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยภายใต้สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนของลูกบ้านทุกคน รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ประชาชนทั่วไปและสรรพสิ่งบนโลก MQDC มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของ MQDC คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก หรือ ‘For All Well-Being’

“การจับมือกับไอเคคร๊าฟท์ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของ MQDC เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของทุกชีวิตให้ดีขึ้น และตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยเรานำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งใช้เทคโนโลยี QVIRA Antiviral Fabric นวัตกรรมเส้นใยแห่งอนาคตที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99% มาใช้ในทุกสำนักงานขายและพื้นที่ส่วนกลางโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความอุ่นใจในสุขอนามัยของลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน ประชาชนทั่วไป และชุมชนโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นายวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า "ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) มุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวทาง ‘Sustainnovation’ เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกโครงการของ MQDC ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการศึกษาและวิจัย เพื่อสร้าง Well-being ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นคือการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากกระบวนการ Upcycling เพื่อนำขยะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และเป็นการผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 2 ด้านหลักของ RISC by MQDC คือ สุขภาพและ สุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) และ วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)

ล่าสุด เราได้ร่วมมือกับบริษัทไอเคคร๊าฟ จำกัด โดยการนำผลิตภัณฑ์ QVIRA Antiviral Fabric ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในยุค New Normal ที่ต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำเส้นใย QVIRA มาถักทอร่วมกับเส้นใยผ้าที่ทำมาจากขยะพลาสติก 100% จนเกิดเป็น Upcycled Fabrics ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังช่วยแก้ปัญหาขยะ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ RISC by MQDC ยังมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสังคมยุค New Normal เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสุขภาวะและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ด้าน ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอเคคร๊าฟท์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชีวิต

“QVIRA Antiviral Fabric ถือเป็นนวัตกรรมเส้นใยแห่งอนาคตที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโนที่ถูกออกแบบให้ฝังลึกเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับผ้า จึงทำให้มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสูงสุดถึง 99% โดยสามารถขจัดเชื้อไวรัสได้ทันทีตั้งแต่แรกสัมผัส ด้วยหลักการแลกเปลี่ยนประจุไอออน ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้หนามโปรตีนของไวรัสอ่อนแอลง ทำให้ไวรัสไร้สมรรถภาพและไม่สามารถเพิ่มจำนวนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ เชื้อไวรัสอื่น และยังสามารถยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงกลิ่นอับได้อีกด้วย ซึ่งการันตีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยมาตรฐาน ISO 18184 และผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการชั้นนำทั่วโลก

QVIRA สามารถสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยกระดับการใช้ชีวิตในสังคมยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี ทั้งของใช้ภายในบ้าน และของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หน้ากากผ้า ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าเช็ดหน้า พรมเช็ดเท้า เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่ทาง MQDC จะนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอดังกล่าวไปใช้ในทุกสำนักงานขาย รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางแล้ว เรายังได้มอบส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกบ้านหรือลูกค้าในอนาคตของ MQDC ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ QVIRA ผ่านทางเว็บไซต์ goods-maker.com และ Line my shop: https://shop.line.me/@goodsmaker เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและแบคทีเรียต่าง ๆ และเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ดร.กฤษณา กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 • “ยูนิเวนเจอร์” มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ชูโครงการพิเศษ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” สานต่อพลังความห่วงใย รับการก้าวสู่ทศว
 • “ยูนิเวนเจอร์” มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ชูโครงการพิเศษ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” สานต่อพลังความห่วงใย รับการก้าวสู่ทศว
 • “แอสเซทไวส์” ฉลองใหญ่ปลายปีส่ง “เคฟ ทียู” คว้า Winner Award สาขา Best Affordable Condo Development (Bangkok) จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2021 ย้ำความเป็นผู้นำแคมปัสคอนโด
 • “แอสเซทไวส์ รุกเจาะตลาด EEC ประเดิมแอทโมซ ศรีราชา” (Atmoz Sriracha)” ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท*
 • อำนวยความสะดวก
 • “แอสเซทไวส์” เดินหน้ารุกปักธงทำเล EEC ครั้งแรก ส่งไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมแห่งใหม่ “แอทโมซ ศรีราชา” (Atmoz Sriracha) พร้อมเผยโฉมห้องตัวอย่างให้สัมผัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 27 พ.ย.นี้
 • “ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการ ประจำปี’64 รายได้รวม 3,427.6 ล้านบาท
 • “แอสเซทไวส์” จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “AssetWise YES! Deal” ร่วมลุ้นรถและของรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาท พร้อมส่งดีลสุดปังกว่า 28 โครงการ 18 - 24 พฤศจิกายนนี้ ที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
 • MQDC ยกระดับ WELL-BEING รับสังคมยุค NEW NORMAL จับมือไอเคคร๊าฟท์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก QVIRA นวัตกรรมเส้นใยยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย เพื่อใช้ในสำนักงานขายและโครงการที่อยู่อาศัยทุกโครงการ
 • “สถาพร เอสเตท” จัดโปรฯ เด็ด ร่วมฉลอง 11 เดือน 11 จองเพียง 1,111 บาท รับสิทธิพิเศษกว่า 200,000 บาท* วันนี้ ถึง 11 พ.ย. ศกนี้เท่านั้น
 • “ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” บริษัทร่วมทุน “ยูนิเวนเจอร์” และ “บี.กริม เพาเวอร์” ซื้อหุ้น 100% ใน “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น”
 • แกรนด์ ยูนิตี้ คว้ารางวัลระดับเอเชีย “BCI Asia Top 10 Developers Award 2020” ตอกย้ำความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ
 • ร่วมสร้างหนังสืออักษรเบรลล์
 • แกรนด์ ยูนิตี้ ขานรับคลายล็อกดาวน์ ส่งโปร “จะต้น จะดอก ออกให้นะ” อยู่ฟรีทันที! สูงสุด 24 เดือน* กับ 3 คอนโดใกล้รถไฟฟ้า วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564
 • “แอสเซทไวส์” เดินหน้าขยายแนวคิด “GrowGreen”สร้างพลังพันธมิตรชวนกว่า 40 องค์กร รุกสร้างสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับ ThaiHomeGuide.com
  www.facebook.com/ThaihomeguideFan


  advertisement

  ไทยโฮมไกด์ แนะนำ

  ไทยโฮมไกด์ บน Google


  ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม:
  ขาย-เช่า อพาร์ทเม้นท์:
  ขาย-เช่า บ้านเดี่ยว:
  ขาย-เช่า ทาวน์เฮาส์:
  หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า:
  อาคารพาณิชย์/สำนักงาน:
  บริการของเรา:
  ข้อมูล สาระน่ารู้ กฎหมาย:
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  e-Commerce Registration Number 0105549109157

  Add LINE@ thaihomeguide

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2021 ThaiHomeGuide.com  .  ติดต่อโฆษณา  .  ติดต่อเรา Line ID: naimoo
  เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 41/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240  โทร: 089-1993466  อีเมล:
  บอท Google ip 66.249.66.136 crawl เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.45 น.